Organisatie

Alle betrokken instituten leveren ten minste één lid voor de Commissie: we streven naar een volledige vertegenwoordiging van het domein Mens en maatschappij. Daarnaast zorgt de Commissie voor aanwezigheid van specifieke deskundigheid. In de startfase is dat - ondermeer - vormgegeven door de actieve betrokkenheid van de jurist van de METC van het Máxima Medisch Centrum. De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris aan. De Commissie vergadert op regelmatige basis, maar ten minste maandelijks. Alle leden hebben voorafgaand aan de vergadering de beschikking over de geagendeerde documenten.
Voor het formuleren van een advies dienen ten minste drie leden, waaronder in elk geval de voorzitter, betrokken te zijn. Adviezen worden geformuleerd op basis van de beschikbare documenten.


Zie voor een nadere uitwerking het reglement van de Commissie.

Studenten tijdens een webinar