Werkwijze

Indien het onderzoek naar oordeel van de commissie niet WMO-plichtig is, zal zij het onderzoek beoordelen op ethische aspecten, conform de

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

(2018) welke wordt onderschreven door de Vereniging Hogescholen en ook geldig is voor praktijkgericht onderzoek.


Voor het opstellen van een aan de Commissie voor te leggen onderzoeksvoorstel is een checklist onderzoeksvoorstel beschikbaar. Het voorstel en de bijbehorende stukken dienen twee weken voorafgaand aan de commissievergadering aangeleverd te zijn via de secretaris (zie data deadline en vergaderrooster, link). De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Alle commissieleden hebben, voorafgaand aan de vergadering, beschikking over deze bescheiden. De Commissie brengt verslag uit aan de indiener van het projectvoorstel en stelt deze - indien nodig - in staat het voorstel in de vergadering toe te lichten. De Commissie vergadert doorgaans elke laatste vrijdag van de maand. Minimaal vijf dagen voorafgaand aan de vergadering kan de indiener de uitnodiging ontvangen om het voorstel ter vergadering toe te lichten en openstaande vragen te beantwoorden. Na de vergadering ontvangt de indiener binnen een termijn van twee weken een brief van de Commissie waarin diens bevindingen zijn weergegeven. Er zijn hierbij vier opties mogelijk:

  • De Commissie komt direct tot een positief advies. De Commissie gaat over tot het afgeven van een positief advies over een onderzoeksvoorstel binnen Fontys Hogescholen, mits haar adviezen aantoonbaar in de onderzoeksopzet zijn verwerkt en de Commissie een aangepaste versie van het onderzoeksvoorstel en bijbehorende documenten heeft ontvangen. De Commissie zal dus altijd om een aangepaste versie van het onderzoeksdossier vragen. Dit wordt gearchiveerd.
  • De Commissie heeft aanvullende vragen of wenst nadere informatie te ontvangen. Dit houdt in dat de indiener, binnen een termijn van twee weken na dagtekening brief Commissie, de gevraagde gegevens dient te verstrekken. Indien het dusdanig urgent is dat het voorstel opnieuw geagendeerd dient te worden ter vergadering, wordt de indiener hiervan op de hoogte gesteld.
  • De Commissie komt tot een negatief advies; dit wordt schriftelijk en met redenen omkleed toegelicht.
  • De Commissie is van oordeel dat een voorstel wel WMO- plichtig is. Het onderzoek dient formeel ter toetsing te worden aangeboden aan een erkende METC: http://www.ccmo.nl/nl/erkende-metc-s. De Commissie zal contact opnemen met het management van de betrokken hogeschool.

De werkwijze is terug te vinden in het reglement van de commissie.

Sfeerafbeelding Fontys