Onderwijs

Technologische, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen beïnvloeden en veranderen de wereld om ons heen, nu en in de toekomst. Fontys levert een belangrijke bijdrage aan die noodzakelijke veranderingen. Dat doen we door te voorzien in de behoeftes van de student en het toekomstige werkveld. Onze betekenis ligt in het effect dat wij sorteren in de realisatie van de veranderingen in de samenleving, regionaal en ook internationaal. Onze toegevoegde waarde ligt in onze proactieve rol in het mede vormgeven en ontwikkelen van een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Talentontwikkeling

Wij leveren deze toegevoegde waarde door te investeren in talenten. Voor ons is talent een individuele natuurlijke aanleg of kwaliteit die je in staat stelt een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Talent zet de mens in zijn kracht. Fontys is er voor iedereen die op hbo-niveau zijn talenten wil ontdekken en ontwikkelen en iedereen die zijn talent als professional verder wil ontplooien. Wij bieden ruimte aan alle culturen en sociaal economische achtergronden. Door een aangepast aanbod van onderwijs en voorzieningen voor verschillende groepen studenten draagt Fontys bij aan een toenemende participatie in het hoger onderwijs. Studenten met een functiebeperking kunnen een beroep doen op speciale voorzieningen en ook voor talentvolle topsporters bestaat speciale aandacht.

Midden in de maatschappij

Wij leveren deze toegevoegde waarde ook door talentontwikkeling te koppelen aan veranderingen in maatschappelijke sectoren en werkvelden. Onze functie als open kennisinstelling geven we vorm door onderwijs en onderzoek te verbinden aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo dragen wij bij aan innovatie van het werkveld, de beroepscontext en maatschappelijke sectoren. Samen met maatschappelijke partners geven we de regionale en internationale agenda vorm. We zijn proactief en toekomstgericht om zo de noodzakelijke impact te hebben op de samenleving van nu en die van morgen.

Kennis, vaardigheden en beroepshouding

Fontys Hogescholen staat voor uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit met een maximale focus op het primaire proces. Fontys investeert in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs. Het onderwijs van Fontys is gebaseerd op de pijlers kennis, vaardigheden en beroepshouding. Zo worden de studenten goed voorbereid op de beroepspraktijk of op het zelfstandig ondernemerschap. Fontys heeft de ambitie om een hoge basiskwaliteit te leveren met ruimte voor het ontplooien en opleiden van talent, waardoor studenten een toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt hebben en een goed arbeidsmarktperspectief. Ook wil Fontys persoonlijke vorming en het ontwikkelen van een waardebewustzijn bij studenten stimuleren. Kleinschalig en met veel aandacht.

Met een groot aantal studenten is het onderwijs bij Fontys toch kleinschalig georganiseerd in 27 zelfstandig opererende instituten die het onderwijs om de student organiseren. Bovendien besteedt Fontys bijzondere aandacht aan de randvoorwaarden voor een soepel verloop van de studie zoals studieloopbaanbegeleiding, coaching en buddysysteem, onderwijs- en tentamenroosters, feedback op toetsen en opdrachten, studievoortgangregistratie, informatievoorziening en bereikbaarheid van docenten.

Aansluiting

We werken aan een goede aansluiting op de toeleverende scholen en het wo. Contacten met samenwerkingsverbanden en decanenkringen zijn geïntensiveerd en het aantal voorlichtingen op vo- en mbo-scholen is uitgebreid. De relaties met het mbo zijn verder aangehaald en een uitgebreid netwerk in het mbo en hbo werd opgezet. Fontys gaat de uitdaging aan om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren.

Kwaliteit

Uit de Fontys Kwaliteitsagenda spreken de hoge ambities van Fontys op dit gebied, waarbij ook de student om inzet wordt gevraagd. Ze wil onderwijs bieden waarbij nadrukkelijk lesaanwezigheid van studenten als (morele) verplichting geldt. Fontys stuurt op rendement en lage uitval en een goede aansluiting op mbo, havo en vwo. De kwaliteit van het onderwijs wordt extern geborgd door keurmerken zoals de accreditaties van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.