Cijfers

In het jaarverslag zijn gedetailleerde cijferoverzichten opgenomen. Hier wordt volstaan met enkele totalen.

Kengetallen Fontys

2014201520162017
Baten (€ x 1.000)371.773379.651384.773394.548
Resultaat (€ x 1.000)13.5941.632-4.195-1.149
Solvabiliteit53,1%53,2%52,4%51,4%
Liquiditeit1,41,61,71,9
Rentabiliteit3,7%0,4%-1,1%-0,3%
Studentenvolume44.48644.41644.34143.896
Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,743,833,863,88
Medewerkertevredenheid (Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek)7,27,27,37,5
Fte's3.4293.6153.7083.708
Aantal medewerkers4.3434.5634.7674.746
Aantal lectoraten38404445
OP:OOP ratio (op basis van fte's)66%:34%66% : 34%67% : 33%66% : 34%
Ziekteverzuim3,2%3,2%3,5%4,2%
Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel74%79%78%78%

Het jaar 2016 laat op veel terreinen een stabiel beeld zien. Het financieel resultaat springt er in negatieve zin uit. Fontys sluit 2016 af met een negatief exploitatiesaldo van -4,2 miljoen euro. Dat is 3,7 miljoen euro lager dan het begrote exploitatiesaldo. De resultaatontwikkeling werd sterk beïnvloed door een korting op de rijksbijdrage (4,5 miljoen euro) vanwege de negatieve bijstelling van de referentieraming door het ministerie van OCW. Deze bijstelling hing samen met de verwachte daling van het studentenaantal in het hbo. Het tekort in 2016 kan worden opgevangen via de opgebouwde financiële reserves.