Cijfers

In het jaarverslag zijn gedetailleerde cijferoverzichten opgenomen. Hier wordt volstaan met enkele totalen.

Kengetallen Fontys

2013201420152016
Baten (€ x 1.000)354.554371.773379.651384.773
Resultaat (€ x 1.000)25.04213.5941.632-/- 4.195
Solvabiliteit52,5%53,1%53,2%52,4
Liquiditeit1,21,41,61,7
Rentabiliteit7,1%3,7%0,4%-1,1%
Studentenvolume42.70544.48644.41644.341
Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,703,743,833,86
Studenttevredenheid (Fontys studenttevredenheidsonderzoek)6,786,826,926,86
Medewerkertevredenheid (Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek)7,37,27,27,3
Fte's3.2613.4293.6153.708
Aantal medewerkers4.1284.3434.5634.767
Aantal lectoraten38384044
OP:OOP ratio (op basis van fte's)64%:36%66% : 34%66% : 34%67% : 33%
Ziekteverzuim3,2%3,2%3,2%3,5%
Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel70%74%79%78%

Het jaar 2016 laat op veel terreinen een stabiel beeld zien. Het financieel resultaat springt er in negatieve zin uit. Fontys sluit 2016 af met een negatief exploitatiesaldo van -4,2 miljoen euro. Dat is 3,7 miljoen euro lager dan het begrote exploitatiesaldo. De resultaatontwikkeling werd sterk beïnvloed door een korting op de rijksbijdrage (4,5 miljoen euro) vanwege de negatieve bijstelling van de referentieraming door het ministerie van OCW. Deze bijstelling hing samen met de verwachte daling van het studentenaantal in het hbo. Het tekort in 2016 kan worden opgevangen via de opgebouwde financiële reserves.