Onze ambities

Sfeerafbeelding Fontys

De opdracht die we ons zelf stellen en de belofte die we daarmee doen aan maatschappij, student en werkveld, bestaat in de kern uit twee elementen:

1

We bieden studenten het vooruitzicht dat ze hun eigen talenten ontdekken en zich optimaal op eigen wijze ontwikkelen tot startbekwame professionals die maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen, bijdragen aan innovaties in hun werkveld en die zich blijvend ontwikkelen.

2

We werken aan innovaties van het werkveld op thema’s die er voor de regio toe doen. We werken samen met overheid, instellingen en bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van innovatie van de regio en investeren in het ecosysteem waarbinnen studenten en werknemers zich kunnen (blijven) professionaliseren.

In onze opdracht is de talentontwikkeling van studenten en professionals onlosmakelijk verbonden met vernieuwing en innovaties in het werkveld. Onderwijs en onderzoek vormen daarbij - binnen de context van de beroepspraktijk - het geïntegreerde primaire proces van onze kennisinstelling.

Onze ambities voor iedere student:

1. Maximale en optimale ontplooiing

Iedere student kan binnen én buiten zijn eigen groei- en studiepad mogelijkheden kiezen die zijn talent versterken. Om in te spelen op innovatie is het van belang dat al onze studenten zich nieuwe vaardigheden eigen maken zoals ondernemerschap en creativiteit. We stellen iedere student in staat te onderzoeken en experimenteren, zowel binnen zijn eigen context als in de beroepspraktijk. Daarnaast heeft iedere student de mogelijkheid zijn eigen morele kompas te ontwikkelen. Reken maar, dat elke student zich dan op geheel eigen wijze kan profileren op de arbeidsmarkt.

2. Een juiste studiekeuze op basis van talent

We investeren al jaren in de begeleiding van studenten in hun studiekeuzeproces. We vergroten de komende jaren onze inzet met het realiseren van een warme overdracht vanuit het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). We zorgen ervoor dat studenten, direct of indirect, de juiste hbo-studie kiezen, bij Fontys of daarbuiten. Studenten die nog niet willen of kunnen kiezen, begeleiden we op een passende manier. Zij krijgen de ruimte om uiteindelijk tot een juiste studiekeuze te komen. Zo zorgen we ervoor dat iedere student die bij Fontys start, ook op een plezierige manier én op een kwalitatief hoog niveau de eindstreep haalt.

3. Een passend opleidingstraject

We zien een grote diversiteit aan studenten, qua achtergrond, leeftijd, leerstijlen en ambities. Toch willen we iedereen een passend portfolio en opleidingstraject kunnen aanbieden. Of het nu gaat om Associate Degrees, ons ruime bachelor-aanbod, of professionele masters én honours- en schakeltrajecten. Sleutelwoorden daarbij zijn: digitalisering en flexibilisering. We realiseren ons tevens dat we nog aan het begin staan van de ontwikkelingen en mogelijkheden.

Onze ambities voor de beroepspraktijk:

4. Proactief bijdragen aan de kennisagenda's

In samenwerking met de partners in onze regio’s kijken we naar de huidige én toekomstige kennisagenda’s voor deze regio’s. We analyseren wensen en behoeften, met oog voor de internationale context. Vanuit die kennisagenda’s benoemen we gezamenlijk de zwaartepunten of thema’s, waarin we als Fontys erkend partner en expert zijn voor innovatie en ontwikkeling. We zorgen ervoor dat men gebruik maakt van de kracht van de multidisciplinariteit binnen Fontys.

5. Bouwen aan een open authentieke leer- en onderzoekomgeving

Iedere student binnen Fontys ontwikkelt zich met leervragen vanuit de beroepspraktijk, zodat de grens tussen werken en leren vervaagt. Dat doen we in samenwerking met de beroepspraktijk en andere partners. We bouwen verder aan professionele werkplaatsen en living labs. Hierin werken studenten, docenten en het werkveld dagelijks aan de vragen van vandaag en morgen. Zo hebben we expertisecentra op onze campus, die vooral gericht zijn op het creëren van nieuwe kennis. Daaraan dragen ook de lectoren bij met goed onderzoek op gerichte thema’s. Vanuit de kennisagenda’s van de regio’s brengen we op deze manier gezamenlijk het totale innovatieniveau van de (internationale) samenleving naar een hoger plan.

6. Ondersteunen van professionals door permanente educatie

Net als studenten stimuleren we ook professionals om te blijven leren. Daarom werken we continu aan een vraaggestuurd aanbod, waaraan zowel werkgevers als werknemers écht behoefte hebben. We spelen daarbij in op de momenten waarop de wens om te leren ontstaat. Uiteraard dragen we er zorg voor dat we daarbij altijd voldoen aan de kwalitatieve standaarden.

Onze ambities voor de eigen organisatie:

7. Practise what you teach

Ook voor onze eigen professionals geldt: blijf je hele leven lang leren, blijf experimenteren, ga innoveren en zorg dat je buiten de bestaande kaders gaat. We moeten net als anderen op zoek naar nieuwe mogelijkheden om ons morele kompas verder te ontwikkelen. Wanneer we dat op een authentieke manier aan onze studenten willen meegeven, geldt dat eerst voor onszelf. Het is belangrijk dat alle Fontysmedewerkers elke dag precies datgene voorleven wat we onze studenten en de samenleving willen meegeven.

8. Een innovatieve en lerende organisatie

We groeien uit tot een innovatieve en lerende organisatie. We onderzoeken hoe we het beste van elkaar kunnen leren en hoe we ons voortdurend kunnen aanpassen aan dat wat er om ons heen gebeurt. Uiteraard verbeteren we daarbij iedere dag tegelijkertijd ook de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek.

9. Een innovatief en state of the art primair proces

Wij zijn in 2020 dé expert in Nederland op het primaire onderwijsproces. We hebben alle benodigde experts en expertise in huis waarmee we echt het verschil maken voor zowel studenten, de professionals in het werkveld als de mensen in onze eigen organisatie. We bieden iedereen op de juiste wijze én op het juiste moment aandacht, ondersteuning, begeleiding en uitdaging. We zetten daarvoor in op een diversiteit aan innovatietrajecten en onderzoekprogramma’s die helpen om ons eigen primair proces te verbeteren, te versterken en te flexibiliseren. Onze expertise en ervaringen delen we uiteraard met het vo, mbo en de universiteiten, zodat ook zij kunnen inspelen op de vragen en uitdagingen van de toekomst.