Organisatie en sturing

Fontys is een stichting die haar organisatiestructuur heeft opgebouwd rond de processen:

  • Bestuurlijk: het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht.
  • Primair: de instituten voeren, ieder in hun eigen marktsegment, de kernactiviteiten (onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten) van Fontys uit.
  • Ondersteunend: Het College van Bestuur en de instituten maken gebruik van de zeven diensten die ondersteunende werkzaamheden verrichten ten behoeve van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten.

Toezicht en leiding van Fontys Hogescholen berust bij de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een secretaris en een adjunct-secretaris, een communicatieadviseur/speechschrijver, de afdeling Control en het Bestuurssecretariaat.

Sturingsfilosofie

De Fontysorganisatie kent twee sturingslagen: het College van Bestuur en de directies van de instituten en diensten. De directies zijn integraal verantwoordelijk voor het aansturen van de instituten, het primaire proces en voor de behaalde resultaten. De dienstenorganisatie rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur. Studenten worden in toenemende mate betrokken bij positioneringsvraagstukken, de onderwijsinhoud en onderwijsvernieuwing, en bij de organisatie van activiteiten. Een hoog kwaliteitsbewustzijn geldt als een van de succesfactoren om de kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek, de contractactiviteiten en de interne beheersing van de processen verder te verhogen. Het is zichtbaar en voelbaar dat medewerkers extra aandacht geven aan kwaliteit en dat er een cultuur van eigenaarschap en betrokkenheid groeiende is.

De onderwijsinstituten zijn in grote mate vrij in de wijze(n) waarop zij invulling geven aan de primaire- en ondersteunende processen ten aanzien van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en contractactiviteiten. Voorwaarde is dat praktijkgericht onderzoek en contractactiviteiten te allen tijde een aantoonbare en directe meerwaarde voor het onderwijs hebben. Vanwege de diversiteit van de omgeving waarin zij opereren, hebben instituten meer ruimte voor eigen aanpak, vormgeving en cultuur. Uiteraard dienen instituten en diensten wel te werken binnen afgesproken kaders. Deze kaders zorgen voor 'vrijheid in gebondenheid'; een balans tussen de individuele slagkracht van instituten en de gemeenschappelijke kracht van Fontys als geheel.

Sfeerimpressie Fontys

Organogram

Een pdf van het organogram is beschikbaar, download het bestand hier.