Control

De controlfunctie betreft een zelfstandige onafhankelijke functie, zodat advisering en signalering kan plaatsvinden zonder functionele belemmeringen. Control kan ongevraagd advies uitbrengen over zaken die binnen haar reikwijdte vallen.

Control heeft de navolgende taken:

 • Het meetbaar maken van inhoudelijke doelen en taken binnen de organisatie.
 • Het opstellen van richtinggevende adviezen voor de ontwikkeling van het strategische beleid.
 • Het ontwikkelen en sturen van de processen in het kader van de planning- en controlcyclus, alsmede het beoordelen van de inrichting en uitvoering daarvan.
 • Het adviseren van de Raad van Bestuur en management inzake kwaliteit van bedrijfsprocessen en beheersingsmaatregelen.
 • Het signaleren van financiële risico’s en bedrijfsrisico’s.
 • Het opstellen van financiële meerjarenraming en analyses op alle resultaatgebieden.
 • Analyse van en rapportage over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de inzet van middelen, inclusief de organisatie hiervan.

Bovenstaande taken zijn zowel op centraal (bij concerncontrol) als op decentraal niveau (bij domeincontrollers) belegd. Op centraal niveau ligt het accent op de beleidsmatige ondersteuning van het College van Bestuur en de voorschrijvende en toetsende rol in het kader van planning & control, terwijl het accent op decentraal niveau ligt op de rol van sparringpartner voor het management.

Concerncontrol

 • Dinette Bierings, controller
 • Gonny van Limpt, concerncontroller
 • Willem-Jan Vossen, controller
 • Marieke Willems, senior controller

Controller Innovatie, programma's, projecten en Centers of Expertise

Liesbeth van Buuren


Operational Auditor

Steffie van Drunen


Domeincontrollers

 • Economie: Bas van Elsacker
 • Educatie en Kunsten: Tetjana Koblya
 • Diensten: Rob Timmermans
 • Huisvesting: Levien Cijsouw
 • Mens, Maatschappij en Kunsten: Gies Evens
 • Techniek: Ouahib Ameziane