Governance

Het College van Bestuur van Fontys is ingericht conform de uitgangspunten van de Branchecode Governance en conformeert zich aan deze code. Ook wat betreft bezoldiging baseert Fontys zich op de geldende regelgeving en branchecode. Lees meer over de bezoldigingen van het College van Bestuur over 2015.

Fontys rekent het tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een open dialoog met haar stakeholders inhoud te geven aan onderwijs en onderzoek. De dynamiek in de omgeving van het hbo is groot en vraagt om flexibiliteit. De hogescholen zullen daarom elke vier jaar de governance praktijk van de hogescholen door laten lichten om te bezien of de code moet worden aangepast.

Fontys streeft naar transparantie in toezicht en bestuur. Zo is er inzicht in de organisatiestructuur en de samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, en de profielschets van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden Raad van Toezicht.

Fontys biedt verder informatie over:
1. Regelingen, statuten en reglementen
2. Monitoring

Zie ook de informatie 'Aanleiding gedragscode'.
Sfeerafbeelding Fontys