Raad van Toezicht

Ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, heeft de raad profielen opgesteld voor de leden. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht blijken uit de statuten en het bestuursreglement. Hierin zijn ook beschreven de besluiten van het College van Bestuur die aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen. De Raad van Toezicht heeft ten behoeve van het systematisch invullen van de toezichthoudende rol een toetsingskader opgesteld, waarin de criteria zijn opgenomen die de Raad ten aanzien van toezicht hanteert.
De Raad van Toezicht telt zeven leden die zitting hebben voor een termijn van vier jaar en aftreden volgens een door de raad vastgesteld rooster. Na de termijn van vier jaar zijn de leden onmiddellijk herkiesbaar voor een tweede zittingstermijn met als regel dat een lid voor niet meer dan acht jaar aaneengesloten zitting neemt. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft in commissieverband adviesrecht over voorgenomen benoemingsbesluiten.