Beroep, bezwaar en klachten

Het Studentenloket van Fontys Hogescholen kent een aantal procedures. Afhankelijk van uw problematiek dient een andere procedure gevolgd te worden.

Beroepsprocedure College van beroep voor de examens

Een student kan beroep indienen bij het College van beroep voor de examens tegen het bindend negatief studieadvies of tegen beslissingen van examinatoren of de examencommissie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen met betrekking tot het aantal behaalde studiepunten, vrijstellingsverzoeken, toelating tot tentamens e.d. De beroepsgang staat in principe rechtstreeks ter beschikking van een student. Het verdient echter de voorkeur om eerst herziening van de beslissing te vragen bij de examencommissie van de eigen opleiding, tenzij de student belang heeft bij een rechtstreeks beroep bij het College of wanneer er sprake is van een bindend negatief studieadvies.

Bezwaarprocedure College van Bestuur

De bezwaarprocedure bij het College van Bestuur staat open voor studenten die zich willen beklagen over een beslissing genomen door of namens het instellingsbestuur. Hieronder vallen ook de beslissingen van een instituutsdirecteur. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen met betrekking tot de toelating tot de opleiding, de inschrijving, en gedragsregels en ordemaatregelen.

Klachtenprocedure College van Bestuur

Een student die het niet eens is met een feitelijke gedraging van een medewerker van Fontys of met organisatorische zaken kan hierover een klacht indienen bij het College van Bestuur conform de Fontys Klachtenprocedure. Een student die zich wil beklagen over de toepassing van de privacyreglementen kan hiervoor een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Indien mogelijk verdient het de voorkeur om eerst de interne klachtenprocedure bij het eigen instituut te volgen.

Meer informatie over deze procedures vindt u in hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut.

Sfeerafbeelding Fontys

Een beroep, bezwaar of klacht kan worden ingediend bij het Studentenloket.

Postadres:

Studentenloket Fontys Hogescholen
postbus 347
5600 AH Eindhoven

Emailadres:

studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl

Online beroepschrift indienen

Studenten van Fontys Hogescholen kunnen een beroepschrift ook direct online indienen via fontys.nl/studentenloket (inloggen vereist).